Sau khi hoàn thành Chương trình MBA của trường Đại học Andrews, nếu muốn học lên Tiến sỹ được ko?

Học viên đủ điều kiện tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế của Đại học Andrews (Hoa Kỳ) sẽ được cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Andrews. Việc có thể học tập ở bậc học cao hơn sau khi tốt nghiệp chương trình hay không hoàn toàn phụ thuộc vào các yếu tố sau:

- Đáp ứng đủ điều kiện của trường mà học viên muốn tham gia Nghiên cứu sinh.
- Chứng minh được khả năng nghiên cứu của học viên ( số bài báo, báo cáo khoa học_đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc hội nghị khoa học).
- Định hướng nghiên cứu và Đề cương nghiên cứu sinh của học viên.
- Sự ủng hộ của người giới thiệu học viên (người hướng dẫn).