Hiện nay trường Đại học Andrews được những quan nào của Mỹ kiểm định?

Thành lập vào năm 1874 tại Michigan, Đại học Andrews ( (www.andrews.edu)) là một trong những đại học lớn, lâu đời ở khu vực Trung Bắc Hoa Kỳ. Được kiểm vùng bởi Ủy ban kiểm định Đại học & sau Đại học vùng Trung Bắc Hoa Kỳ HLCNCA (The Higher Learning Commission of North Central Association) trực thuộc Hội đồng kiểm định bậc cao (CHEA) và Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (USDE). CHEA là tổ chức kiểm định đại học, kiểm định các tổ chức kiểm định hợp pháp tại Hoa Kỳ. Tư cách các thành viên chỉ được cấp cho các trường đại học và cao đẳng được công nhận ở cấp khu vực và cấp Quốc Gia:

 https://www.hlcommission.org/component/directory/?Action=ShowBasic&Itemid=&instid=1309&lang=en

Và được kiểm định bởi Hiệp hội Quốc tế các Trường Đại học đào tạo ngành Kinh doanh (International Assembly for Collegiate Business Education - IACBE):

 http://iacbe.org/pdf/accreditation-process-manual.pdf