Sự khác biệt giữa cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh độc quyền

Thuật ngữ "thị trường" có thể được mô tả là bất kỳ nơi nào mà người mua và người bán gặp nhau (trực tiếp hoặc thông qua các đại lý) để giao dịch. Có ba loại cấu trúc thị trường, tức là cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền và cạnh tranh không hoàn hảo. Cạnh tranh không hoàn hảo hơn nữa có thể có hai loại: Cạnh tranh độc quyền và độc quyền. Trong cạnh tranh hoàn hảo, sản phẩm được bán bởi các công ty khác nhau là giống hệt nhau, nhưng trong cạnh tranh độc quyền, các công [...]