5 nhà kinh tế học vĩ đại nhất lịch sử

Kinh tế học là một ngành khoa học nghiên cứu về cách thức sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Trong lịch sử, đã có rất nhiều nhà kinh tế học xuất sắc đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của ngành kinh tế học. Dưới đây là 5 nhà kinh tế học vĩ đại nhất lịch sử, được xếp hạng dựa trên mức độ ảnh hưởng của họ đến sự phát triển của kinh tế học và thế giới.

1. Adam Smith (1723-1790)

Adam Smith: Father of Economics - ( Adam Smith Life Story)

Adam Smith là nhà kinh tế học người Scotland, được coi là cha đẻ của kinh tế học hiện đại. Ông là tác giả của cuốn sách “Tư bản luận”, một trong những tác phẩm kinh tế học quan trọng nhất mọi thời đại. Trong cuốn sách này, Smith đã đưa ra những lý thuyết về thị trường tự do, phân công lao động và lợi ích của thương mại quốc tế.

Những đóng góp của Adam Smith

Adam Smith đã đặt nền móng cho kinh tế học hiện đại với những lý thuyết về thị trường tự do, phân công lao động và lợi ích của thương mại quốc tế.

 • Thị trường tự do

Smith cho rằng thị trường tự do là một hệ thống tự điều chỉnh, trong đó các cá nhân hoạt động vì lợi ích của bản thân sẽ dẫn đến lợi ích cho xã hội. Ông đã đưa ra những lý thuyết về cạnh tranh, giá cả và lợi nhuận để giải thích cách thức thị trường tự do hoạt động.

 • Phân công lao động

Smith đã chỉ ra rằng phân công lao động là một yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông đã phân tích cách thức phân công lao động dẫn đến tăng năng suất lao động và tăng sản lượng.

 • Thương mại quốc tế

Smith đã ủng hộ thương mại quốc tế, cho rằng thương mại quốc tế có thể mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia tham gia. Ông đã đưa ra những lý thuyết về lợi thế so sánh để giải thích cách thức thương mại quốc tế có thể dẫn đến tăng trưởng kinh tế.

Ảnh hưởng của Adam Smith

Những lý thuyết của Adam Smith đã có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của kinh tế học và thế giới. Những lý thuyết của ông đã được áp dụng để giải thích sự phát triển của các nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

2. Karl Marx (1818-1883)

5 sự thật thú vị về cuộc đời và sự nghiệp của Karl Marx

Karl Marx là nhà triết học, nhà kinh tế học và nhà xã hội học người Đức. Ông là tác giả của cuốn sách “Tư bản”, một trong những tác phẩm kinh tế học quan trọng nhất của thế kỷ 19. Trong cuốn sách này, Marx đã đưa ra những lý thuyết về chủ nghĩa tư bản, giai cấp và đấu tranh giai cấp.

Những đóng góp của Karl Marx

Karl Marx đã đưa ra những lý thuyết về chủ nghĩa tư bản, giai cấp và đấu tranh giai cấp, có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của kinh tế học và thế giới.

 • Chủ nghĩa tư bản

Marx đã phân tích cách thức chủ nghĩa tư bản hoạt động và những mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản. Ông đã đưa ra những lý thuyết về giá trị thặng dư, bóc lột giai cấp và khủng hoảng kinh tế.

 • Giai cấp

Marx đã phân chia xã hội thành hai giai cấp chính: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Ông cho rằng giai cấp vô sản sẽ cuối cùng sẽ lật đổ giai cấp tư sản và thiết lập một xã hội cộng sản.

 • Đấu tranh giai cấp

Marx cho rằng đấu tranh giai cấp là động lực của lịch sử. Ông đã phân tích cách thức đấu tranh giai cấp dẫn đến sự phát triển của xã hội.

Ảnh hưởng của Karl Marx

Những lý thuyết của Karl Marx đã có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của kinh tế học và thế giới. Những lý thuyết của ông đã góp phần định hình các cuộc đấu tranh xã hội và kinh tế trong thế kỷ 20.

3. John Maynard Keynes (1883-1946)

John Maynard Keynes: Great Economist, Terrible Currency Trader - The New York Times

Những đóng góp của John Maynard Keynes

John Maynard Keynes là nhà kinh tế học người Anh, được coi là cha đẻ của kinh tế học vĩ mô. Ông là tác giả của cuốn sách “Lý thuyết chung về việc làm, lãi suất và tiền tệ”, một trong những tác phẩm kinh tế học quan trọng nhất của thế kỷ 20. Trong cuốn sách này, Keynes đã đưa ra những lý thuyết về khủng hoảng kinh tế và chính sách kinh tế vĩ mô.

 • Khủng hoảng kinh tế

Keynes cho rằng khủng hoảng kinh tế không phải là một hiện tượng tự nhiên, mà là do sự suy giảm cầu trong nền kinh tế. Ông đã đưa ra các lý thuyết về thất nghiệp tự nhiên, hiệu ứng đầu tư và kích thích tài chính để giải thích cách thức khủng hoảng kinh tế xảy ra và cách thức giải quyết khủng hoảng kinh tế.

 • Chính sách kinh tế vĩ mô

Keynes cho rằng chính phủ cần phải đóng vai trò tích cực trong nền kinh tế để ngăn chặn khủng hoảng kinh tế. Ông đã ủng hộ các chính sách kinh tế vĩ mô, bao gồm kích thích tài chính, chính sách tiền tệ mở rộng và đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm thất nghiệp.

4. Milton Friedman (1912-2006)

Milton Friedman - Wikipedia

Milton Friedman là nhà kinh tế học người Mỹ, đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1976. Ông là một nhà kinh tế học theo trường phái kinh tế học cổ điển mới, nổi tiếng với những lập luận của mình về tự do kinh tế và thị trường tự do.

Những đóng góp của Milton Friedman

Milton Friedman đã có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của kinh tế học thế giới với những lập luận của mình về tự do kinh tế và thị trường tự do.

 • Tự do kinh tế

Friedman cho rằng tự do kinh tế là điều kiện cần thiết cho tăng trưởng kinh tế. Ông đã ủng hộ các chính sách kinh tế tự do, bao gồm giảm thuế, giảm quy định và tự do hóa thương mại.

 • Thị trường tự do

Friedman cho rằng thị trường tự do là một hệ thống hiệu quả nhất để phân bổ nguồn lực. Ông đã ủng hộ các chính sách kinh tế tập trung vào thị trường tự do, bao gồm giảm chi tiêu của chính phủ và giảm quy định.

Ảnh hưởng của Milton Friedman

Những lập luận của Milton Friedman đã giúp thúc đẩy quá trình tự do hóa kinh tế trên toàn thế giới. Những lập luận của ông đã được áp dụng để giải thích sự phát triển của các nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

5. Paul Krugman (sinh năm 1953)

Paul Krugman – Wikipedia tiếng Việt

Paul Krugman là nhà kinh tế học người Mỹ, đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2008. Ông là một nhà kinh tế học theo trường phái kinh tế học tân cổ điển, nổi tiếng với những nghiên cứu của mình về thương mại quốc tế, kinh tế học khu vực và kinh tế học phát triển.

Những đóng góp của Paul Krugman

Paul Krugman đã có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của kinh tế học thế giới với những nghiên cứu của mình về thương mại quốc tế, kinh tế học khu vực và kinh tế học phát triển.

 • Thương mại quốc tế

Krugman đã phát triển lý thuyết về thương mại quốc tế không cân bằng, giải thích cách thức các quốc gia có thể được hưởng lợi từ thương mại quốc tế ngay cả khi họ không có lợi thế so sánh trong tất cả các ngành.

 • Kinh tế học khu vực

Krugman đã phát triển lý thuyết về kinh tế học khu vực, giải thích cách thức các quốc gia có thể hợp tác để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

 • Kinh tế học phát triển

Ông đã nghiên cứu các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển. Ông đã phát triển lý thuyết về “lỗ hổng kinh tế”, giải thích cách thức các nước đang phát triển có thể thu hẹp khoảng cách kinh tế với các nước phát triển.

Ảnh hưởng của Paul Krugman

Những nghiên cứu của Paul Krugman đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của nền kinh tế thế giới và các chính sách kinh tế cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Kết luận

5 nhà kinh tế học vĩ đại nhất lịch sử đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của ngành kinh tế học và thế giới. Những lý thuyết của họ vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay, và tiếp tục được nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn.

Kinh Tế Học Quan Trọng Trong Cuộc Sống Như Thế Nào ?

Vai Trò Của Sách Kinh Tế Học Và 5 Cuốn Sách Nên Đọc

Thị trường độc quyền: Hiểu và ảnh hưởng trong kinh tế

Thị trường Cạnh tranh có sức mạnh thế nào trong Kinh tế ?