Hợp tác triển khai mô hình kinh doanh trên nền tảng đám mây giữa Intel và Google

Intel và Google Cloud vừa công bố kế hoạch hợp tác trong việc áp dụng và triển khai các mô hình kinh doanh trên nền tảng đám mây sử dụng phần cứng tự quản lý hiện có. […]