Sức ảnh hưởng của ma trận BOSTON với ngành ngân hàng

Ảnh hưởng của Ma trận Boston đối với ngành ngân hàng Ma trận Boston là một công cụ lập kế hoạch chiến lược được sử dụng để phân loại sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh dựa trên tốc độ tăng trưởng thị trường và thị phần của họ. Ma trận được chia thành bốn phần tư: ngôi sao, bò sữa, dấu hỏi và chó. Ngôi sao là sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh có tốc độ tăng trưởng cao và thị phần cao. Chúng thường là những sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh có lợi nhuận nhất. [...]