Cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Nó mở ra nhiều cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự thay đổi và thích ứng để không bị tụt hậu. Cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với tài chính doanh nghiệp Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại nhiều cơ hội cho tài chính doanh nghiệp, [...]