Lợi thế của doanh nghiệp khi trở thành công ty niêm yết là gì?

Lợi thế của doanh nghiệp khi trở thành công ty niêm yết là gì? I. Công ty niêm yết là gì? Trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu khái niệm Công ty niêm yết là gì? Thuật ngữ này dùng để chỉ một loại công ty mà cổ phiếu của nó đã được niêm yết trên một sàn giao dịch chứng khoán cụ thể. Quá trình niêm yết cho phép công ty mở cửa bán cổ phiếu của mình cho công chúng thông qua sàn giao dịch. Và những người mua cổ phiếu này sẽ trở thành các cổ [...]